Home
Up Belgium Laws and Decrees on Security Issues


* Use of CryptographyUse of Cryptography

In French

* Proposition 1-352/1, 11 June 1996.
Proposition de loi abrogeant les articles 70bis et 95, alinéa 1er , 5º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et complétant le Code d'instruction criminelle par des dispositions relatives au décryptage des messages.


In Dutch

* Proposition 1-352/1, 11 June 1996.
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5^, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen betreffende de decryptie van berichten.


Last update 25th February 1999
Please e-mail any comments to Bruno Crispo