no dlp for @xml-basic-xml-17-ch17-eg03

[] @xml-basic-xml-17-ch17-eg03