no dlp for @xml-basic-xml-17-ch17-eg12

[] @xml-basic-xml-17-ch17-eg12