php cd q=_GET["q"];xmlDoc = new DOMDocument();
 xmlDoc->load("xml/xml-cd.xml");x=xmlDoc->getElementsByTagName('ARTIST');
 
 for (i=0; i<=x->length-1; i++)
 {
 //Process only element nodes
 if (x->item(i)->nodeType==1)
  {
  if (x->item(i)->childNodes->item(0)->nodeValue == q)
   { 
   y=(x->item(i)->parentNode);
   }
  }
 }
 cd=(y->childNodes);for (i=0;i<cd->length;i++)
 { 
 // echo("trying");
 //Process only element nodes
 if (cd->item(i)->nodeType==1)
  { 
  echo("");
  echo(strtolower(cd->item(i)->nodeName));
  echo("");
  echo(": ");
  echo(cd->item(i)->childNodes->item(0)->nodeValue);
  echo("
"); } } ?>