no talk for @xml-basic-xml-17-ch17-eg08

[] @xml-basic-xml-17-ch17-eg08