no wrl for @xsl-basic-xml-08-Skeleton

[] @xsl-basic-xml-08-Skeleton