topical media & game development

talk show tell print

PDF

head, face and neck (22)


 1. hyaku'e (white, meet)
 2. shin'e (?,meet)
 3. nichigetsu (day,moon)
 4. sankaku (three,)
 5. jinchu
 6. shosho
 7. ryogan
 8. kenryo
 9. yongo
 10. sango
 11. mikazuki
 12. furin
 13. ryoji
 14. noko
 15. amon
 16. keichu
 17. tenchu
 18. keikotsu
 19. dokko
 20. bukkotsu
 21. keimyaku
 22. matsukaze

arm and hand -- inside (7/15)


 1. seirei
 2. shokai
 3. shakutaku
 4. keikyo
 5. taien
 6. shinmon
 7. shikoku

arm and hand -- outside (8/15)


 1. gori
 2. churyo
 3. sanri
 4. yokei
 5. yokoku
 6. gokoku
 7. chusho
 8. kokoku

leg and foot -- front (12/21)


 1. kisho
 2. yako
 3. fukuto
 4. fushi
 5. kekkai
 6. rypkyu
 7. shitsugan
 8. sanri
 9. kori
 10. saninko
 11. taisho
 12. rinkyu

leg and foot -- rear (9/21)


 1. shofu
 2. inmon
 3. ichu
 4. iyo
 5. inkoku
 6. shokin
 7. chikuhin
 8. gaika
 9. naika

chest and stomach (12)


 1. tentotsu
 2. danchu
 3. kyosen
 4. suigetsu (water, moon)
 5. kikai
 6. kinteki
 7. reikyo
 8. ganka
 9. sanmai
 10. yoko sanmai
 11. kyoin
 12. kisha

back (8)


 1. shindo
 2. reidai
 3. sekichu
 4. chokyo
 5. haiyu
 6. tensho
 7. komon
 8. kanyu

[] readme course(s) preface I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 afterthought(s) appendix reference(s) example(s) resource(s) _

(C) Æliens 18/6/2009

You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author or the publisher. In case of other copyright issues, contact the author.