media @ VU
[] readme course preface I 1 2 II 3 4 III 5 6 7 IV 8 9 10 V 11 12 afterthoughts appendix references examples resources _

talk show tell print

music-dossier-searchBox.vr

music-dossier-searchBox.vr (wrl ) [ flux / bitmanagement / cortona / octaga ]


 
 
 #hoi ik ben een search box
 #als er op de knop nieuwe zoek actie gedrukt is,
 #laat ik een venster zien waarin de gebruiker zijn zoek opdracht kan in toetsen
 #als de gebruiker op enter drukt, voer ik de zoek actie uit
 #ik laat daarna de zoek resultaten zien
 #als de gebruiker op een zoek resultaat drukt stuur ik het ID van het geklikte 
 #resultaat naar de concept graph
 EXTERNPROTO KeySensor
 [
     eventIn SFBool eventsProcessed
     exposedField SFBool enabled 
     eventOut SFInt32 keyPress
     eventOut SFInt32 keyRelease
     eventOut SFInt32 actionKeyPress
     eventOut SFInt32 actionKeyRelease
     eventOut SFBool shiftKey_changed
     eventOut SFBool controlKey_changed
     eventOut SFBool altKey_changed
     eventOut SFBool isActive
 ]
 [
  "urn:inet:blaxxun.com:node:KeySensor",
  "http://www.blaxxun.com/vrml/protos/nodes.wrl#KeySensor"
 ]
 
 EXTERNPROTO ScrollPane [
     eventIn    SFString loadURL
     eventIn    SFString setText
     eventIn SFInt32 scrollText
     eventOut SFString linkClicked
     field SFInt32 maxCharsOnALine
 ]
 "music-dossier-text.wrl#ScrollPane"
 
 EXTERNPROTO magnify [
     eventIn    SFFloat    transparency
 ]
 "models/buttonBar/search/search_button.wrl#ModelSearchNode"
 
 PROTO SearchBox [
     eventIn MFNode setNodes
     eventOut SFString clickedID
     eventOut SFBool    ready
     eventIn    SFFloat    endTransparency
 ]{
 
     DEF onOffSW Switch {
         whichChoice    0
         choice [
             Group {
                 children [
                     Transform {
                         translation    -3 14 0 
                         children [
                             DEF searchbutton magnify    {}
                             DEF activateSearchFieldTS TouchSensor    {}
                         ]
                     }
 
                     DEF searchSwitch Switch {
                         whichChoice    -1
                         choice [
                             Group {
                                 children [
                                     Transform {
                                         translation    -3 -3.4 5
                                         children [
                                             Shape {
                                                 geometry Text {
                                                     string "Search for:"
                 #                                    fontStyle FontStyle    {
                 #                                        justify    "LEFT"
                                         
 
                 #                                    }
 
                                                 }
                                             }
                                         ]
 
                                     }
 
                                     Transform {     # close button
                                         translation    4.4 -3 5
                                         children [
                                             DEF butclosebb TouchSensor {
                                             }
                                             Shape {
                                                 geometry Box {
                                                     size 1 1 0.01
                                                 }
                                                 appearance Appearance {
                                                     texture ImageTexture {
                                                         url    "images/close.jpg"
                                                     }
                                                     material DEF closebutton Material {
                                                     }
                                                 }
                                             }
                                         ]
                                     }    
 
                                     DEF    search_go_button Transform {
                                         translation    2.1 -4.8 0
                                         scale 0.4 0.4 0.4
                                         children [
                                             DEF    search_go_butTS TouchSensor {}
                                             DEF    searchgobut magnify    {}
                                          ]
 
                                     }
                                     DEF invoerTransform Transform # search input field
                                     {
                                         translation    -0.35 -4.5 5             # -0.7 -6.5 5     
                                         children [
                                             Transform {
                                                 translation    0 0 -1
                                                 children [
                                                     DEF newSearchTS TouchSensor    {}
                                                     Shape {
                                                         appearance Appearance {
                                                             material DEF invoerBox Material {
                                                                 ambientIntensity 0
                                                                 shininess 0
                                                             }
                                                         }
                                                         geometry Box {
                                                             size 7 1.1 0
                                                         }
                                                     }
                                                 ]
                                             }
                                             Transform {
                                                 translation    -2.7 -0.1 0
                                                 scale 20 20 20 
                                                 children [
                                           Shape
                                         {
                                             appearance Appearance
                                             {
                                                 material DEF zoektekst Material
                                                 {
                                                     ambientIntensity 0
                                                     shininess .08
                                                     diffuseColor 0 0 0
                                                     specularColor .29 .3 .29
                                                 }
                                             }
                                             geometry DEF invoerText Text
                                             {
                                                 maxExtent 0.55
                                                 fontStyle FontStyle
                                                 {
                                                     justify    "LEFT"
                                                     size 0.05
                                                 }
                                             }
         
                                         }
         
                                     ]
 
                                 }
                             ]
                         }
 
                         Transform {     # output field
                             translation    0.8 -9 5
                             scale 8 8 1
                             children [
                                 DEF searchResultsField ScrollPane {
                                         maxCharsOnALine 25
                                         linkClicked    IS clickedID
 
                                 }
                             ]
                         }
 
                     ]
                 }
             ]
         }
     ]
 }
 
     DEF cursorAnimator TimeSensor
     {
         loop TRUE
         enabled    FALSE
         cycleInterval .2
     }
 
     DEF    keySensor KeySensor    {}
 
 DEF searchOperation Script {
     # als touch sensor: dan switchen
     # add route naar keypress
     
     eventIn    SFBool newSearch
     eventIn    SFBool activateSearchField
     eventIn    SFInt32    keyPress
     eventIn    SFBool search_go_button 
     field SFNode cursorAnimator USE    cursorAnimator
     field SFNode keySensor USE keySensor
     field SFNode invoerText USE    invoerText
     field SFString nieuweNaam ""
     field SFBool cursor FALSE
     eventOut SFString searchString 
     eventIn    SFBool closeSearchField
     eventOut SFBool    ready IS ready
     field MFString TEST ""
     eventIn    SFTime cursorAnimatie
 
     eventOut SFInt32 whatSearchStatus
     
     url    "javascript:
 
     function initialize() {
         ready = true;
         whatSearchStatus = -1;//do not show search box at the start
     }
 
     function activateSearchField(value) {
         if (value) {
             whatSearchStatus = 0; // show search box
             newSearch(true); // activates listening for keyboard input for search
         }
     }
 
     function closeSearchField(value) {
         if (value) {
             whatSearchStatus = -1;
         }
     }
 
     function newSearch(value) { //is called when clicked on the input field or when search box is shown
         if (value) registerNewKeyword();
     }
 
     // starts listening for keyboard input, animates cursor
     function registerNewKeyword()
     {
         nieuweNaam='';
         if (!cursorAnimator.enabled) {
             cursorAnimator.enabled=true;
             Browser.addRoute(cursorAnimator, 'cycleTime', Browser.getScript(), 'cursorAnimatie');
             Browser.addRoute(keySensor, 'keyPress', Browser.getScript(), 'keyPress');
         }
     }
 
     // makes cursor blink
     function cursorAnimatie()
     {
         cursor=!cursor;
         invoerText.string=new MFString(nieuweNaam+(cursor?'_':' '));
     }
 
     // called after go button is pressed: stops listening to input and sends query to search script
     function search_go_button(value){     //
             
         if(value && nieuweNaam.length!=0){
           searchString = nieuweNaam;
           eindeRegistratie();
           return;
 
         }
 
     }
 
     function keyPress(key,nu)
     {
     //    if(nu==startTijd) return;
         if(key==13 && nieuweNaam.length!=0)      // newline <enter>
         {
             searchString = nieuweNaam;
             eindeRegistratie();
             return;
         }
         else if(key==27)
         {
             //herstelTop10();
             eindeRegistratie();
             return;
         }
         else if(key==8)
         {
             nieuweNaam=nieuweNaam.substring(0,nieuweNaam.length-1);
 
         }
         else if(key>64 && key<91 && nieuweNaam.length<20)
         {
             if(!keySensor.shiftKey_changed) key+=32;
             nieuweNaam+=new SFString.fromCharCode(key);
         }
         else if(((key>47 && key<58) || key==32) && nieuweNaam.length<20)
         {
             nieuweNaam+=new SFString.fromCharCode(key);
         }
         invoerText.string=new MFString(nieuweNaam+(cursor?'_':' '));
     }
 
     function gaZoeken(naam) {
         //print('ik ga ' + naam + ' Zoeken');
     }
 
     function eindeRegistratie()
     {
         cursorAnimator.enabled=false;
         Browser.deleteRoute(cursorAnimator, 'cycleTime', Browser.getScript(), 'cursorAnimatie');
         Browser.deleteRoute(keySensor, 'keyPress', Browser.getScript(), 'keyPress');
             
 //        invoerText.string=new MFString('');
     }
 
     
 
     "
 }
 ]
 }    
     ROUTE searchOperation.whatSearchStatus TO searchSwitch.whichChoice
     ROUTE newSearchTS.isActive    TO searchOperation.newSearch
     ROUTE activateSearchFieldTS.isActive TO    searchOperation.activateSearchField
     ROUTE butclosebb.isActive TO searchOperation.closeSearchField
     ROUTE search_go_butTS.isActive TO searchOperation.search_go_button
 
     DEF    searchScript Script    {
 
         eventIn    MFNode nodes IS setNodes
         eventIn    SFString searchString
 #        eventIn    SFString linkClicked
         eventOut SFString searchResultsOut
 
         url    "javascript:
         // checks every node if shortName contains the search string, and puts results in text link format.
         // the C cedille in the short names of the info items are replaced by c's to make matches between c-accent and c's possible
         function searchString(value) {
             var searchResults = '';
             for (i = 0; i < nodes.length; i ++) {
                 if (isInString(value,replaceC_Cedille(nodes[i].infoObject.shortName))) {
                     searchResults += ' [[' + nodes[i].ID + ' ' + nodes[i].infoObject.shortName + ']]\n\n'; 
                 }
             }
             if(searchResults == '')     {
                 searchResultsOut = 'No results found for: '+ searchString;}
             //print('zoek resultaten' + searchResults);
          else{
             searchResultsOut = searchResults;
         }
         }
 
         // checks if item is contained in string
         function isInString(item,string) {
             var pos = string.toLowerCase().indexOf(item.toLowerCase());
             if (pos >=0) return true;
             else return false;
         }
 
         // replaces every c cedille in string with a c
         function replaceC_Cedille (string) {
             var output = '';
             for (i = 0; i < string.length; i ++) {
                 if (string.charAt(i) == '') {
                     output += 'c';
                 } else {
                     output += string.charAt(i);
                 }
             }
             return output;
         }
 
         "
     }
     ROUTE searchOperation.searchString TO searchScript.searchString
     ROUTE searchScript.searchResultsOut    TO searchResultsField.setText
 #    ROUTE searchResultsField.linkClicked TO    searchScript.linkClicked
 
     DEF    timer TimeSensor {
         loop TRUE
         enabled    TRUE
 
     }
 
     DEF    modelScript Script {
         eventIn    SFBool rollOver
         eventIn    SFBool rollOverGoButton
         eventIn SFTime time
         eventIn    SFFloat    setTransparency IS endTransparency
         field SFFloat beginTransparency 0
         eventOut SFFloat transparency
         field SFTime beginTimeTransparency 0
         field SFBool transparencyEffectEnabled FALSE
         field SFFloat totalTimeTransparency 2
         eventOut SFInt32 whichchoice
       eventOut MFString rollOverText
         eventOut MFString rollOverTextGoButton
     
         url    "javascript:
         function initialize() {
             transparency = beginTransparency;
         }
 
         // transparency effect, see buttonbar.wrl for explanation
         function time(value) {
             if (transparencyEffectEnabled) {
                 var factor = (value - beginTimeTransparency) / totalTimeTransparency;
                 if (factor < 1) {
                     transparency = factor * (setTransparency - beginTransparency) + beginTransparency;
                 } else {
                     transparency = setTransparency;
                     transparencyEffectEnabled = false;
                     if (setTransparency == 1) whichchoice = -1;
 
                 }
             }
         }
 
         function setTransparency (value,time) {
             //print('transparantie is: ');
             whichchoice = 0;
             beginTimeTransparency = time;
             beginTransparency = transparency;
             transparencyEffectEnabled = true;
         }
         
         function rollOver(value){
             if (value){
             //print ('rollOver search is true');    
              rollOverText = 'search';
                  
             }
             else{
              rollOverText = '';
         
             }
           
         }
 
         function rollOverGoButton(value){
             if (value){
             //print ('rollOver search is true');    
              rollOverTextGoButton = 'search';
                  
             }
             else{
              rollOverTextGoButton = '';
         
             }
 
          }
 
         
 
         "
 
     }
 
     DEF rollOverSearchText Transform { # rollover text for the search button
         translation    -1.5 14 0
         children [
             Shape {
                 geometry DEF rolloverSearchText Text { 
                  string    ""
                 }
             }
         
         ]    
     }
 
     DEF rollOverSearchGoText Transform { # rollover text for the search_go button
         translation    3 -5 0
         children [
             Shape {
                 geometry DEF rolloverSearchGoText Text { 
                  string    ""
                  fontStyle FontStyle {
                  
                  }
                 }
             }
         
         ]    
     }
 
     ROUTE activateSearchFieldTS.isOver TO modelScript.rollOver
     ROUTE search_go_butTS.isOver TO    modelScript.rollOverGoButton
     ROUTE modelScript.rollOverTextGoButton TO rolloverSearchGoText.string
     ROUTE modelScript.rollOverText TO rolloverSearchText.string
 
     ROUTE timer.time TO    modelScript.time
     ROUTE modelScript.transparency TO closebutton.transparency
     ROUTE modelScript.transparency TO invoerBox.transparency
     ROUTE modelScript.transparency TO zoektekst.transparency
     ROUTE modelScript.transparency TO searchbutton.transparency
     ROUTE modelScript.whichchoice TO onOffSW.whichChoice
 
     
 
 }
 
 SearchBox {}
 
 


(C) A. Eliëns 21/5/2007

You may not copy or print any of this material without explicit permission of the author or the publisher.
In case of other copyright issues, contact the author.