Handleiding Bachelorproject Informatica

Inleiding

Deze handleiding beschrijft de gang van zaken rond het bachelorproject en is zowel bedoeld voor docenten als studenten.

1. Doel en inhoud

Met het bachelorproject wordt de bachelorstudie informatica afgesloten. De student laat er in zien dat hij in staat is de kennis en vaardigheden die in de bachelorfase aan de orde geweest zijn toe te passen in een project van enige omvang.

Meer toegespitst is het doel:

De invulling van het bachelorproject kan verschillen per onderzoeksgroep en per student en wordt vastgesteld in overeenstemming met de begeleider. Een student kan een keuze maken uit onderwerpen die worden aangeboden, maar eventueel ook zelf een onderwerp voorstellen. De invulling mag praktisch zijn en bijvoorbeeld programmeerwerk bevatten, maar ook zuiver theoretisch. Het kan zijn dat een (bescheiden) bijdrage wordt gevraagd in een lopend onderzoeksproject. De secties dragen zorg voor een webpagina met suggesties voor bachelorprojecten.

Het bachelorproject kan worden gezien als een oefening in wetenschappelijk werk. Dit betekent dat uitvoering en verslaglegging van het project dienen te beantwoorden aan wetenschappelijke maatstaven. Altijd zal een oriëntatie op relevante literatuur deel uitmaken van de opdracht en dit moet ook tot uiting komen in het verslag, samen met een kritische evaluatie van de bevindingen.

Het is zaak uit te gaan van realistische verwachtingen: het project is van geringe omvang en voor de student zijn het pas de eerste schreden op het pad van wetenschap of beroepsuitoefening. Natuurlijk zoek je altijd een interessante en inspirerende vraagstelling, maar een wetenschappelijke doorbraak kan men van een bachelorproject niet verwachten. Wel mag verwacht worden dat de student laat zien de vraagstelling te hebben begrepen, dat hij zo mogelijk een eigen bijdrage levert, en dat hij probleemstelling en eventuele oplossingen helder en beknopt weet te beschrijven en te evalueren.

2. Werkwijze en begeleiding

De student wordt persoonlijk begeleid door het staflid van wie hij de opdracht heeft gekregen, dit is de verantwoordelijke docent. In sommige gevallen kan (een deel van) de dagelijkse begeleiding worden gedelegeerd aan een postdoc of aio/oio. Er vinden geregeld begeleidingsgesprekken plaats.

In principe wordt het project individueel uitgevoerd, maar in uitzonderingsgevallen kan een groepje van twee of drie studenten samenwerken aan een groter project. Ook in dat geval levert elke student apart een verslag en presentatie, waarvoor hij zelf verantwoordelijk is. Hierin moet duidelijk uitkomen wat de eigen bijdrage is geweest in de resultaten.

3. Plaats in het curriculum

In het standaardcurriculum voor de Bachelor staat het bachelorproject gepland in period 6 van het 3de jaar. Daarnaast is het ook mogelijk het bachelorproject af te leggen in periode 3, zodat er dus jaarlijks twee mogelijkheden worden geboden. Voor elke ronde is er een oriënterende startbijeenkomst, die vinden plaats in het begin van periode 2 en 5.

Het bachelorproject is bedoeld als het laatste onderdeel van de bachelorstudie. Dat wil zeggen dat het in principe wordt gedaan na voltooiing van de andere onderdelen. Dispensatie is mogelijk, met als regel dat bij de aanvang van het bachelorproject tenmiste 150 sp van de bachelor moeten zijn afgelegd. Daarnaast kunnen afhankelijk van het onderwerp nadere eisen worden gesteld ten aanzien van specifieke vakken. Omdat het onderdeel Scientific Communication in Computer Science voorbereidt op het bachelorproject wordt aanbevolen dat eerst te doen.

Bij aanvang van het project wordt bij de studiebegeleider geverifieerd of aan de vereisten is voldaan, bij twijfel kan de BP-coordinator worden geraadpleegd, bij dan nog blijvende twijfel beslist uiteindelijk de examencommissie.

4. Afronding en presentatie

Het bachelorproject wordt afgesloten met het inleveren van een verslag en het houden van een mondelinge presentatie.

De mondelinge presentaties vinden plaats in het BP-seminar. Dit wordt tweemaal per jaar gehouden: in de laatste week van januari en in de laatse week van juni. Elke voordracht duurt 20 minuten. Het BP-seminar wordt afgesloten met een informele bijeenkomst.

De begeleider woont in elk geval de presentaties van de eigen studenten bij. Bij verhindering laat de begeleider zich vervangen door de tweede lezer.

5. Beoordeling

De verantwoordelijk docent bepaalt het eindcijfer op basis van het verrichte werk, het verslag en de presentatie, verdeling ruwweg: 60%, 30%, 10%. Bij de beoordeling van het verslag wordt een tweede lezer betrokken, bij de beoordeling van de presentatie de overige aanwezige docenten tijdens het BP-seminar.

Checklist beoordelingscriteria:

6. Stappenplan

  1. Oriëntatie: startbijeenkomst - begin periode 2 of 5
  2. Zoeken docent en afspreken onderwerp en werkwijze
  3. Opstarten Op schrift worden de volgende afspraken vastgelegd, gebruikmakend van het standaard format (planner): Een copie van de afspraken gaat naar het Onderwijsbureau, wijzigingen worden doorgegeven
  4. Eigenlijke werk aan het project
  5. (Concept) verslag en opzet van presentatie
  6. Presentatie
  7. Beoordeling

7. Problemen

Indien zich problemen voordoen die externe bemoeienis vergen kunnen student of docent zich wenden tot de coördinator bachelorproject of tot de studie-adviseur. Deze proberen een oplossing te vinden, eventueel in de vorm van aanvullende begeleiding. Zonodig wordt de examencommissie om een uitspraak gevraagd.