Fukushima in de polder

PDF versie
Of het nu over veilig vrijen, brandveiligheid,
of veilige kerncentrales gaat, het is altijd
vechten om veiligheid op de agenda te krijgen
en houden. Het kost veel praten, overtuigen,
redeneren, druk zetten, tot zelfs ingrijpen om
betrokkenen van hoog tot laag in de modus te
krijgen dat veiligheid een integraal onderdeel
van het denken, ontwerpen, bouwen en beheren is
en moet blijven.

Het is daarom niet voor niets dat
veiligheidsexperts in Nederland verzuchten:
geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe
een watersnood. Je ziet dit fenomeen direkt
aan de actualiteit. Een ramp trof Japan waarbij
een aardbeving en een tsunami elkaar opvolgden.
Op zich is dat laatste niet geheel ongebruikelijk
omdat een tsunami veroorzaakt wordt door
een aardbeving. We hebben inmiddels geleerd
dat in Japan bij een aardbeving kerncentrales
automatisch worden uitgeschakeld. Dan moet
de hete kern gekoeld worden en daar zijn maar
liefst vier redundante koelsystemen voor om te
voorkomen dat de koeling uitvalt. Wat volgens
Japanse deskundigen dit voorval uniek maakt,
is dat er gebrek is aan stroom waardoor koeling
niet kan worden gecontinueerd met een mogelijke
melt-down tot gevolg.

Ongetwijfeld heeft men dit allemaal goed
doordacht via gevaren analyses en uitwerking
daarvan in het voorkomen van allerlei
rampenscenario's. Neem nu het scenario: hevige
aardbeving met tsunami. Dan weet je dus dat
alle kerncentrales uitgaan, en dus dat er geen
stroom is in de verre omgeving van de centrales.
Inderdaad gingen er 11 centrales uit. Bij dit
scenario weet je dus dat er geen stroom zal zijn.
Dat moet je dan oplossen in het ontwerp van de
kerncentrales. Ik had dus vier verschillende
redundante energiebronnen meeontworpen naast de
viervoudige noodkoeling.

Bijvoorbeeld, naast een lokale voorraad brandstof
moeten er ook meerdere aardbevingbestendige
hoog gelegen dieseldepots worden gerealiseerd
die onbereikbaar zijn voor een tsunami met
pijpleidingen richting de kerncentrales.
In geval die leidingen het begeven, zijn
modderbestendige tankauto's en zelfs helikopters
nodig zodat er nooit en te nimmer een gebrek aan
energie kan komen waardoor diesel generatoren
lang genoeg ingezet kunnen worden om ten koste
van alles de viermaal redundante koeling in
stand te houden. Er moeten noodolieleidingen
klaarliggen, in enehoger gelegen bunker.
Uiteraard moet je ook een noodvoorziening voor
het koelwater zelf meeontworpen in de vorm van
bassins die reeds klaarliggen. Je kunt zelfs
denken aan het realiseren van reactorvaten onder
de waterlijn zodat in het ernstigste geval
koeling als vanzelf door zeewater kan worden
gerealiseerd. Dit ontwerpprincipe is ook bij
de Nederlandsche Bank gebruikt waar de kluizen
vollopen in geval van ongeoorloofd bezoek.

Door rekening te houden met het onmogelijke zit
je voor dat je het weet aan inhibitief hoge
kosten om een veiligheidskritisch systeem te
realiseren. Veiligheid is daarmee een kwestie
van loven en bieden geworden. Daarnaast spelen
politiek bestuurlijke belangen een belangrijke
rol. Neem nu de Challenger space shuttle.
Die ontplofte doordat een O-ring faalde.
Engineers waarschuwden dat door de lage
temperatuur die dag er risico's zaten aan
een lift-off bij deze O-ringen. We weten de
afloop. De geschiedenis herhaalde zich met de
Columbia ditmaal bij terugkomst waar de shuttle
desintegreerde omdat een hittebestendige tegel
te zwaar was beschadigd door loslatend materiaal
van de brandstoftanks tijdens het opstijgen.

De actualiteit van Japan laat duidelijk zien dat
nu ineens centrales worden stilgelegd, dat er een
stresstest komt, dat de discussie tussen voor-
en tegenstanders oplaait. Wat vooral opvalt
is dat iedereen zich haast te zeggen dat wat in
Japan kan ook alleen in Japan kan en niet hier.

Een van de argumenten is omdat we geen tsunami's
kennen. Een tsunami is een staande golf ook
wel seiche genaamd als gevolg van een zeebeving.
Seiches kunnen ook door andere oorzaken ontstaan,
bijvoorbeeld door luchtdrukverschillen of
koufronten boven zee. Op de Noordzee is de
hoogte van die seiches zo'n decimeter maar
bij het bereiken van de havens van IJmuiden
of Rotterdam kan de hoogte oplopen tot een
kleine twee meter. In Rotterdam zien we dit
verschijnsel vanaf 25 centimeter zo'n acht keer
per jaar. In de periode 1995--2001 waren er in
de haven van Rotterdam 51 seiches met een hoogte
tussen de 25 centimeter oplopend tot maar liefs
1 meter 69. Diepliggende schepen worden dan
aan de grond gezet, lage kades overstromen.
Een seiche kan tijdens een sluiting van de
Maeslantkering tijdelijk achter de kering een
hogere waterstand veroorzaken dan voor de kering
en zodoende de integriteit van de constructie
bedreigen, aldus Rijkswaterstaat. Bij oplevering
was geen rekening gehouden met dit fenomeen.
Dat lijkt later toch ingebouwd te zijn, maar
dus geen safety by design.

Als die constructie in de rivier komt te
liggen dan overstroomt het achterland omdat
het rivierwater niet weg kan. Daarmee bereikt
de constructie het omgekeerde waarvoor die
bedoeld is: 1.3 miljoen mensen in het achterland
beschermen en de infrastructuur van een van
de grootste havens ter wereld. In Japan was
sprake van een compound disaster: aardbeving,
tsunami en kerncentrale. Hier kan dat zijn:
stormvloed, seiche en waterkering.

Er is ook een kerncentrale in ons land. Die is
door firma Siemens gebouwd. Diezelfde fabrikant
heeft ook meegewerkt aan de nucleaire faciliteit
in Iran. Die fabriek wordt momenteel bedreigd
door de Stuxnet worm. Dat is een computer
virus dat aangrijpt op het besturingssysteem van
Siemens dat waarschijnlijk in die centrale zit.
Het zou het besturingssysteem stil kunnen leggen.
Maar dat virus duikt dus ook op andere plekken
op, en zou via besmetting Borssele kunnen
bereiken. Een combinatie van onderhoud aan
de centrale en besmetting door de Stuxnet worm
kan leiden tot gevaarlijke situaties waarbij de
installatie onbestuurbaar is geworden.

Naast computer virussen is de vraag of
de software in de centrale uberhaupt wel
veilig is. Bij tunnel projecten blijkt het
veiligheidssysteem de achilleshiel maar ook
bij de HSL is dat het onderdeel dat mankeert.
Verder ligt de faalkans van de Maeslantkering
waarschijnlijk veel hoger is dan wat is ge-eist.
Dus hoe veilig zijn die veiligheidssystemen
dan precies? In de actualiteit horen
we dat de specificaties van een nieuw te
bouwen kerncentrale zijn dat een melt down
minder dan eens per miljoen jaar mag optreden.
We hebben nog maar een halve eeuw van dit soort
faciliteiten, en er zijn er nu al drie waar een
majeur ongeluk heeft plaatsgevonden. Dus we
halen bij lange na de eens per miljoen jaar niet.
Ook al tellen we alle operationele jaren van alle
kerncentrales op. De faalkans ligt veel hoger.
Dus eisen opschrijven is blijkbaar iets anders
dan ze waarmaken. De eis dat er geen onderdelen
mogen losrammelen van de brandstoftank van de
space shuttle bleek ook van papier.

Wat zegt het Internationaal Atoom Agentschap zelf
over de veiligheid van software? Letterlijk
staat in een van hun standaarden dit te lezen:
``the quantitative evaluation of the reliability
of software based systems is more difficult than
that for non-programmable systems and this may
raise specific difficulties in demonstrating
the expected safety of a computer based
system. Claims of high software reliability are
not demonstrable at the present time. Hence,
designs requiring a single computer based system
to achieve probabilities of failure on demand
of lower than 10-4 for the software should be
treated with caution''. In het kort zegt men
hier: het is onmogelijk om de betrouwbaarheid
van software in maat en getal te vatten en
iedereen die dat claimt moet je niet zomaar
op zijn woord geloven zeker als het gaat om
faalkansen van een op de tienduizend keer dat
je een systeem aanspreekt.

Met andere woorden, de veiligheid van de
software in kerncentrales, maar ook die van
de gecomputeriseerde waterkeringen, tunnels,
sluizen, bruggen, procesfabrieken, en wat dies
meer zij, is kennelijk maar lastig in cijfers uit
te drukken. Daarom is het van groot belang om
deze infrastructuur die essentieel afhankelijk is
van betrouwbaar werkende ICT tegen het licht
te houden. In geval van kerncentrales is
naast een stresstest een diepgaand onderzoek
naar de kwaliteit, en met name de veiligheid
en beveiliging van de operationele software
een must.

X

Meer weten over de wondere wereld van ICT
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Prof. dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
wetenschappelijk adviseur voor overheid en
bedrijfsleven. Hij schrijft regelmatig een
column in AG II. Hij is te bereiken via email:
x@cs.vu.nl. Deze tekst is copyright SDU. Niets
van deze uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever worden overgenomen of
worden gepubliceerd.