IT heeft geen geld voor imago

IT heeft geen geld voor imago     
        
 * IT-sector niet in staat eigen campagne te
  financieren         

De campagne die het imago van de bedrijfstak ICT
in Nederland moet verbeteren, gaat niet door.
Initiatiefnemer branchevereniging ICT~Office
heeft de doelstelling van de grootscheepse
imagocampagne 'Nederland loopt warm voor een
carriere in de ICT' laten vallen, omdat het de
financiering niet rond krijgt.

ICT~Office wilde met een landelijke
campagne---die een jaar zou duren---het imago van
de bedrijfstak ICT vooral onder jongeren
verbeteren.

Om zodoende meer jonge mensen enthousiast te
maken voor een opleiding en een loopbaan in de
Nederlandse ICT-industrie. Die campagne moest 1,6
miljoen euro gaan kosten, waarbij strandvolleybal
als thema was gekozen.

ICT~Office vroeg 800.000 euro van het Centrum
voor Arbeidsmarktvraagstukken in ICT (CAICT), de
helft van het totaalbedrag dat voor de
imagocampagne was begroot. ICT~Office zelf zou
drie ton van de kosten voor zijn rekening nemen,
IT-bedrijven de resterende vijf ton in manuren en
ondersteuning. Een brede imagocampagne past
echter niet in de doelstellingen van CAICT en
duurde in de ogen van CAICT niet lang genoeg.
Bovendien twijfelde CAICT aan het 'commitment'
van de Nederlandse IT-bedrijven die aan de
campagne bij zouden dragen.

CAICT betaalde wel de 50.000 euro voor het
vooronderzoek en het plan werd herschreven naar
een plan voor vijf jaar, met daarin meerdere
deelprojecten gericht op employability en
scholing van mensen die al werkzaam zijn in de
IT. CAICT heeft aangegeven vijf jaar lang
jaarlijks maximaal 1,5 ton aan dergelijke
projecten uit te willen geven. Deze week ontving
de voorzitter van CAICT, Roel Schulting, een
brief waarin ICT~Office aangeeft de voorgestelde
aanpassing in de financiering te accepteren.
Daarmee is de imagocampagne na twee jaar
voorbereiding van de baan, nog voor er met de
uitvoering is begonnen.

De arbeidsmarkt blijft volgens branchevereniging
ICT~Office een bron van zorg. 'Terugdringing van
het tekort op de arbeidsmarkt is een voorwaarde
om de groei vast te houden en ons verder te
kunnen ontwikkelen', zei voorzitter Henk Broeders
onlangs in een eerste toelichting op de
marktontwikkelingen in 2007 en 2008. Voor dit
jaar wordt een tekort verwacht van bijna 5000
ICT-professionals op hbo- en wo-niveau. In 2010
is dit opgelopen tot ruim 9100.

De reacties op het niet doorgaan van de
imagocampagne zijn fel en scherp. Chris Verhoef,
hoogleraar ICT-management aan de VU, vindt het
'doodsneu' wat er gebeurd is. 'Dit is totaal niet
in het belang van de branche, duidelijk een
gemiste kans.' Hij denkt dat een breed gedragen
campagne maar niet van de grond komt omdat er nog
te veel op de korte termijn wordt gedacht door
veel ICT-bedrijven. 'Het dringt nog niet tot ze
door dat het concurrentiemodel begint te falen.
Vroeg of laat moet je overgaan op het
samenwerkingsmodel en die tijd is aangebroken.
Werk eerst nou eens zij aan zij aan het vergroten
van de taart, dan kun je elkaar daarna weer
bevechten om wie welke punt krijgt.'

Ook Jan Dirk Schagen, bestuurslid van de
stichting HBO-I, het samenwerkingsverband van
ICT-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs,
betreurt de gang van zaken. 'Onze ervaring is dat
bedrijven over het algemeen best te porren zijn
om met ons mee te denken over hoe we de instroom
kunnen verhogen en het onderwijs beter aan te
laten sluiten op de praktijk, maar zodra de
portemonnee getrokken moet worden, wordt het vaak
angstvallig stil. Maar het bedrijfsleven kan niet
weglopen voor zijn verantwoordelijkheden.'

Jean-Luc van Hulst, directeur van Finalist IT
Group, hamert al langer op het belang van een
sectorbrede imagocampagne. 'Dat het nu dreigt te
mislukken is dood- en doodzonde, maar wel te
verwachten. Iedereen is in deze markt vooral met
zichzelf bezig en geeft het geld liever uit aan
eigen wervingscampagnes dan aan een gezamenlijk
doel.' Hij is somber over hoe het nu verder zal
gaan.

Tekort loopt verder op: Dalende instroom bron van
zorg

De arbeidsmarkt blijft volgens branchevereniging
ICT~Office een bron van zorg. Voor dit jaar wordt
een tekort verwacht van bijna 5000
ICT-professionals op hbo- en wo-niveau, in 2010
is dit opgelopen tot ruim 9100. Dit tekort wordt
vooral veroorzaakt door het dalende aanbod aan
afgestudeerde ICT'ers. Zo is het aantal
aanmeldingen voor ICT-opleidingen aan de hbo's
met 17 procent gedaald in de periode 2002-2006.
Dit studiejaar is het animo nog verder
teruggelopen: in september hadden zich minder dan
5000 nieuwe eerstejaars ICT-studenten aangemeld
bij de hogescholen en universiteiten. 'Uit
vooraanmeldingscijfers voor het komende
studiejaar blijkt dat de interesse voor een
universitaire betastudie is gestegen met 4
procent, terwijl de informaticastudies een daling
van 4 procent laten zien', vertelt Chris Verhoef,
hoogleraar aan de VU.

Werkgevers zullen volgens ICT~Office moeten
anticiperen op het grote gebrek aan
gekwalificeerd personeel door werk te offshoren,
kennismigranten hierheen te halen of projecten
niet aan te nemen. 'Vooral dit laatste leidt per
saldo tot een welvaartsverlies voor Nederland en
een rem op de innovatieve ontwikkelingen en de
concurrentiekracht', aldus de branchevereniging
in haar Marktmonitor.

Chris Nap en Ester Schop

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU. Niets van deze uitgave
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.