Ronde tafelgesprek: Hoe kunnen SOX en Basel II bedrijven sterker maken?

PDF Versie

ORM: Technology or Business? 

Het wereldwijd succesvolle Nederlandse bedrijf Consul
richt zich momenteel op een doorbraak in de VS. Het
bedrijf beschouwt dit als een kernvoorwaarde voor
de voortzetting van het huidige succes. De
verkooporganisatie zal in de komende twee jaren dan
ook verdubbelen, met name in de VS. Consul, ontstaan
in de computer mainframe omgeving, beschikt over
twintig jaar ervaring en know-how op het gebied van
z/Os. Gedurende de laatste vijf jaar heeft het
bedrijf zich toegelegd op de ontwikkeling van
multi-platform producten. Consul laat over deze
periode een groeiende omzet zien, met een versnelling
in de laatste twee jaren. Interessant hierin is de
significante groei van omzet uit Consul InSight
Security Manager en de constante inkomensstroom uit
onderhoud en support.

Als gevolg van de sterke toename in regelgeving,
zoals Basel II, HIPAA, Sarbanes-Oxley en ISO 17799,
staan thema's als auditing, bedrijfsbeveiligingsbeleid
en naleving hiervan bij veel bedrijven hoog op de
agenda. Men vraagt zich af hoe dit het beste aangepakt
kan worden. Er bestaan grote misverstanden en
interpretatieverschillen bij zowel bedrijven als
overheidsinstellingen, vaak veroorzaakt door de
gekozen insteek. Het thema 'naleving van regelgeving'
wordt namelijk vaak sterk vanuit de optiek van IT
en IT-security specialisten benaderd. Het is echter
belangrijk om deze zaken zeker ook vanuit een business
control-perspectief te bezien. Daarmee komt men
tot de ontdekking dat deze thema's juist als een
business enabler kunnen worden beschouwd en niet
langer uitsluitend als een kostenfactor.

Een grote uitdaging is het maken van een onderscheid
tussen alle reele bedreigingen enerzijds en externe
bedreigingen---waar veel over wordt gesproken en
gepubliceerd---anderszijds. Denk bij dit laatste
aan hackers die erin slagen om bij grote bedrijven
binnen te dringen en bijvoorbeeld credit card fraude
realiseren. Dergelijke inbreuken kan men met succes
tegenwerken met firewalls en andere detectie
oplossingen. Belangrijker is echter de dreiging van
binnenuit. Denk aan fouten gemaakt door medewerkers,
frauduleuze handelingen en diefstal van bedrijfsgeheimen
of intellectueel eigendom. Veel bedrijven willen
hier geen ruchtbaarheid aan geven, teneinde hun
reputatie niet op het spel te zetten. Door dit
stilzwijgen lijken de gevaren minder groot dan ze
in werkelijkheid zijn. Toch kan iedereen zich wel
enkele voorbeelden van interne fraude voor de geest
halen. Denk aan de ondergang van de Barings bank.
Of het door een Robeco medewerker verdonkeremanen
van 10 miljoen gulden. Of recentelijk het kraken
van 10.000 VISA cards bij een toeleverancier van
Interpay. Of het hacken van meer dan 40 miljoen
credit card nummers, een gevolg van het feit dat
een transactieverwerkend bedrijf zich niet aan de
regels hield. De totale schade is niet te overzien.

De huidige situatie in de VS

In de Verenigde Staten is het niveau van security
awareness op dit moment zeer hoog. Dit is een gevolg
van de Sarbanes-Oxley act, die bedrijven voorschrijft
zich te wapenen tegen ongeoorloofd gedrag van
medewerkers en directie. Overtredingen kunnen leiden
tot straffen van maximaal $5 miljoen of 20 jaar
gevangenisstraf. Dit is voor directieleden een
belangrijke stimulans om de verslaggeving van het
bedrijf op orde te krijgen. In Nederland en andere
Europese landen is deze dreiging minder aanwezig,
behalve bij aan de Amerikaanse beurs genoteerd
multinationals. Ook toeleveranciers van beursgenoteerde
Amerikaanse bedrijven zullen strenger geselecteerd
worden op basis van hun security maatregelen. Men
hoopt zo een inktvlek-effect teweeg te brengen: als
een klein aantal bedrijven zich conformeert en aldus
een sterke marktpositie verkrijgt, volgt de rest
vanzelf. Echter, op dit moment kunnen toeleveranciers
van bedrijven genoteerde aan de Amerikaanse beurs
niet worden vervolgd voor het niet naleven van
veiligheidsvoorschriften.

Er bestaat veel onduidelijkheid over de rol en
doelstelling van de Sarbanes Oxley act in de Verenigde
Staten. De doelstelling kan echter in een enkele
regel worden samengevat: het brengen en geven van
openheid en transparantie over investeringen die
een bedrijf doet om investeerders en het publiek te
beschermen tegen mismanagement. Als we ons losmaken
van de regelgeving, die meestal ontstaat als een
reactie op gebeurtenissen in de maatschappij---wie
herinnert zich niet de grote schandalen in de
Verenigde Staten van grote energie en internet
bedrijven - Enron! of in Europa Ahold en Barings---blijkt
ook dat deze gedwongen (maatregelen) tot het meten
en documenteren van bedrijfsactiviteiten kunnen
leiden tot een gigantische verbetering in business
performance. Belangrijke aspecten bij de implementatie
zijn het meten van alle relevante gegevens en
activiteiten op bijvoorbeeld bedrijfsnetwerken, het
openbaar maken van gegevens inclusief fouten of
problemen, procesbesturing en bewaking, resources
en infrastructuur. Naast Sarbanes Oxley is Basel II
regelgeving in Nederland actueel, deze is echter
uitsluitend bestemd voor de bank- en verzekeringswereld.
Andere organisaties zijn niet gebonden door Basel
II regelgeving, wel door regels voor bescherming
van data en prive-gegevens.

Een academische kijk op het risico van IT-investeringen 

Momenteel bestaan er voor internationale opererende
bedrijven al zo'n 20 bekende regelgevingen die
consequenties hebben voor bedrijfsvoering en auditing.
Veel bedrijven denken dat het organiseren volgens
de nieuwe regelgeving op te lossen is met investeringen
in IT. Dit heeft weer tot gevolg dat directieleden
op hun eenvoudige vragen vaak onbegrijpelijke
antwoorden krijgen van IT-experts, waarmee zij weinig
of niets kunnen. Het gros van dit soort
investeringsbeslissingen wordt vaak genomen op basis
van intuitie en onwetendheid. Hoe anders valt te
verklaren dat er jaarlijks voor $300 miljard aan
mislukte IT-projecten wereldwijd wordt uitgegeven:
$140 miljard in Europa en $150 miljard in de Verenigde
Staten? Het is uit onderzoek gebleken dat investeerders
doorgaans negatief reageren op aankondigingen van
grote IT-investeringen, die vaak misgaan en meer
kosten dan ze opleveren. Onderzoek wijst uit dat
aandeelhouders en beursanalisten zeer bewust zijn
van de risico's die met IT investeringen samenhangen.
Enkele voorbeelden van het effect van mislukte
IT-activiteiten op bedrijfswaarde zijn ICI, die de
waarde van het aandeel met 39% zag dalen en Hagemeijer,
die een divisie met een winst van 86 miljoen naar
een verlies van 28 miljoen zag gaan en van 22% naar
18% marktaandeel ging. Of bijvoorbeeld het faillissement
van Van Heek-dochter Tweka, ontstaan door blunders
met IT-investeringen en niet-functionerende logistieke
processen.

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft professor
Chris Verhoef een methode ontwikkeld om IT-investeringen
meetbaar te maken en tot een verantwoorde business
case te komen. Dankzij een jarenlange studie,
toegepaste econometrie, risk management en geavanceerde
wiskunde, heeft hij modellen ontwikkeld waarmee de
risico's van investeringen in IT-projecten kunnen
worden berekend. IT-ontwikkelingen en investeringen
daarin brengen altijd onzekerheden met zich mee,
maar dankzij deze modellen lukt het om de mate van
risico voor een IT-project beter in te calculeren,
door de wetmatigheden in de ontwikkeling van
IT-systemen te gebruiken. Als je dit weet dan kun
je de verplichtingen die via regelgeving aan het
bedrijfsleven en overheden wordt opgelegd, omzetten
in een voordeel. Het is mogelijk om data te gebruiken
om bedrijfsanalyses uit te voeren die nieuwe kansen
scheppen en tegelijkertijd aan de wetgeving te
voldoen. Daarnaast is het mogelijk een op feiten
gebaseerde IT-investering te doen, die het mogelijk
maakt de toegevoegde waarde van een IT-project veel
beter in te schatten en een indicatie van de ROI te
krijgen.

Een ander knelpunt in de besluitvorming van IT-projecten
is het feit dat veel bedrijven zich laten leiden
door voorstellen die komen vanuit de IT-beveiligingsafdelingen.
Dit laatste is helaas verre van optimaal omdat deze
automatiseringsafdelingen meestal zijn opgesteld om
bedrijfsprocessen te automatiseren of bedrijfsautomatisering
te verbeteren. Vaak ontbreekt echter een belangrijk
element in de keten, namelijk de capaciteit om vast
te kunnen stellen waar het risico van de investering
ligt en wat de werkelijke opbrengst zal zijn. De
oorzaak hiervan ligt in het feit dat IT-experts
doorgaans niet in bedrijfskundige processen denken,
maar in technologie oplossingen. Wil een bedrijf
dus een business model gebruiken om de
IT-investeringsrelevantie op te zetten, dan dienen
er ook bedrijfskundigen en wellicht risicomanagers
bij deze projecten te worden betrokken.

Uit analyses van IT-projecten in de laatste jaren
uitgevoerd, blijkt dat de helft van de projecten
twee keer het bedrag en twee keer meer tijd kostte
dan was begroot en daarbij slechts de helft van het
verwachte resultaat bracht. 30% van de projecten
valt duurder uit, duren twee keer langer en brengen
niets op. Slechts 20% van de IT-projecten leveren
tegen voorziene kosten en binnen een voorzien
tijdsbestek de afgesproken resultaten.

Beslissingen worden nog steeds sterk op basis van
gevoel en intuitie genomen, omdat risico voor de
meeste mensen een emotionele factor is. Echter, als
we doordenken dan blijkt dat het kwantificeren van
risico's een veel verstandiger uitgangspunt is
waarbij men op operationele basis kan afwegen welke
risico's welke consequenties met zich mee zullen
brengen. Daarin kan men een prioriteitsstelling
aanbrengen en zien welke risico's een bedrijf zou
willen nemen en welke risico's een bedrijf perse
wil beheersen.

Risk management is sterk gerelateerd aan de dreiging
x de kwaliteit x de kosten. Voorbeelden hiervan
zijn natuurlijk de bekende anti-virusproducten.
Organisaties die verder gaan en waar mensen bij
betrokken zijn, richten zich op het maken van een
beleid, het opstellen van procedures en het trainen
van het personeel. Veel bedrijven beschouwen dergelijke
acties vooral als een flinke kostenpost. Echter,
een recent gangbare opvatting is dat het reduceren
van risico kan leiden tot het verbeteren van de
bottom line van een bedrijf.

De juiste mensen op de juiste plaats

Ten gevolge van de regelgeving worden mensen met
een IT achtergrond benoemd tot security managers of
ingezet in de jonge compliance officer functie. Dit
zijn vaak mensen die geen bedrijfskundige achtergrond
hebben. De essentie van een weloverwogen IT investering,
optimaliseren van IT-beveiligingsinfrastructuur en
een snel te implementeren inpassing van de diverse
compliance-opdrachten te verwezenlijken is hiermee
niet organisatorisch opgelost. Het lijkt derhalve
niet onlogisch om CFOs hoofdverantwoordelijk te
maken voor implementatie van compliance processen
in een organisatie. Een voorbeeld: om het systeem
te verbeteren, denkt een IT specialist aan het
verbeteren van een firewall, het aanbrengen van een
softwarepatch en Access Control Software Change
management. Een risk manager denkt eerder aan het
opsplitsen van verantwoordelijkheden en het
gedifferentieerd autoriseren van medewerkers.
Daarnaast denkt een risk manager veel meer in
businessprocessen. Nieuwe inzichten leiden ertoe
dat experts op het gebied van IT beveiliging en
organisatieprocessen steeds vaker adviseren dat
bijvoorbeeld information security officers een
MBA-opleiding zouden moeten volgen, of bedrijfseconomische
bijscholing moeten krijgen. In Amerika heerst nog
sterk de overweging dat technologie het probleem
zou moeten kunnen oplossen. Dat is een groot
misverstand, daar zijn vriend en vijand het inmiddels
over eens. Volgens Kris Lovejoy, Chief Technology
Officer van Consult risk management, onlangs
uitgeroepen tot een van de top 25 CTOs wereldwijd
door het Amerikaanse blad Infoworld, loopt Europa
op dit gebied ongeveer tien jaar voor op Amerika.
De oplossing ligt in een procesmatige aanpak waarin
mensen, systemen, applicaties, processen en data en
het meten daarvan in een feedbackloop zijn ondergebracht.

Basel II, Sarbanes-Oxley en andere bepalingen

Basel II en SOX dwingen bedrijven risico's te
kwantificeren en te documenteren. Dit brengt een
grotere transparantie met zich mee. In de bankwereld
worden onder Basel I en II drie soorten benaderingen
toegepast: de Basic Indicator Approach (BIA), de
Standard Indicator Approach (SIA) en de Advanced
Measurement Approach (AMA). Elke benadering is
gekoppeld aan een vast voorgeschreven minimum
reserveringspercentage als zekerheid. Het hoogste
uiteraard bij de BIA tussen 15 en 18%, 8 tot 12 %
voor de SIA en 8% voor de AMA implementatie van
Basel II dient te zijn gerealiseerd voor 1 januari
2008. De specifieke punten met betrekking tot AMA
zijn gebruik van interne data en externe verlies
data, zelfbeoordeling en de meest essentiele
risico-indicatoren. Het ligt hierbij voor de hand
dat beveiliging een economische drijfveer voor de
financiele wereld vormt.

Vanuit de bankwereld kennen we al duidelijk het
kredietrisico en het marktrisico. Dit werd uitgebreid
behandeld in Basel I. Sinds Basel II is hieraan het
operationeel risicomanagement toegevoegd. Basel II
biedt de financiele wereld een eenvoudige handreiking
aan, door drie regels voor te stellen waarbij de
financiele instelling een percentage tussen 8 en
18% moet reserveren voor niet te voorziene risico's.
Daarnaast dient data drie jaar lang te worden
gedocumenteerd, geregistreerd en gerapporteerd. SOX
daarentegen is veel meer gericht op de bescherming
van de aandeelhouder. Sectie 404 schrijft voor dat
er een jaarlijkse review van interne kernprocessen
en principes volgens een vast stramien moet worden
uitgevoerd. Dit dient transparantie te brengen bij
de financiele rapportages en het jaarverslag. SOX
404 beschrijft de rapportage, SOX 302 verlangt een
kwartaalmatige benadering en SOX 409 wijst op een
real time (maximaal 4 dagen) invulling van risicovolle
incidenten.

Samenvattend kun je stellen dat SOX de financiele
aspecten van de zakelijke rapportage afdekt, met
als doel transparantie, en Basel II brengt het proces
voor alle operaties in kaart om tot optimale capital
deployment te komen. SOX dreigt met stevige straffen,
maar Basel II werkt met beloning. Non-compliance
levert bij SOX gevangenisstraffen op, bij Basel II
levert compliance permissie op om minder grote
reserveringen op te bouwen. Andere benaderingen die
eerder hun toepassingen vonden zijn COSO, veelvuldig
geadviseerd door de SEC. COSO orienteert zich sterk
op governance. GISO richt zich meer op controle en
Itil richt zich meer op business services. De laatste
ontwikkeling genaamd Cobit combineert een aantal
van de voorgaande procedures. Financieel en Operationeel
Riskmanagement dragen in het bijzonder bij aan het
verhogen van de accuratesse van de business forecast.

ORM volgens Consul

De principes van Operational Risk Management liggen
in deze hoofdpunten: het ontwikkelen van een doelmatige
management-omgeving, risico management (identificatie,
vaststelling, monitor en opheffen), rol van de
supervisor en openbaarmaking. Consul adviseert
IT-beveiliging volgens een vijf-stappen benadering
aan te pakken:

 • Het identificeren van de mogelijke bronnen van risico en de daarbij verwachte waarschijnlijkheid en kosten ervan.
 • Het specificeren van het risico dat bij deze kan optreden: hoog risico of laag risico./
 • Selecteer de risico's volgens de risico cultuur binnen het bedrijf. Met andere woorden; hoe groot is de risicohonger, wat wil men accepteren en wat niet?
 • Zet daar tegen de beschikbare controlemaatregelen uit, wat wordt geaccepteerd, wat wordt afgewezen? Hoe maak je risico beheersbaar?
 • Het risicobeheer: monitoren, meten en feedback.
 • Het meten en documenteren van alle evenementen en incidenten is van extreem groot belang, de analyse daarna zo niet nog belangrijker. Op basis hiervan is het mogelijk om voorspellingen te doen en rationele beslissingen te maken over noodzakelijke investeringen. Er gaan veel stemmen op om de verantwoordelijkheid voor beveiligingsmanagement niet bij specialisten te leggen maar bij de Business Managers. Ook mag de IT auditor steeds vaker beslissen over bedrijfsinvesteringen voor IT, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van budget. Dankzij SOX en andere reguleringen krijgt deze functie steeds meer zeggenschap. Hoe te implementeren? Probeer niet alle nieuwe regelgeving verticaal te implementeren. Dit heeft een verlammende werking op de organisatie en de mensen daarin, omdat men permanent met een variabel doel bezig is. Bij nadere analyse blijkt dat de meeste regelgevingen een gelijksoortige structuur hebben en een aantal vergelijkbare uitgangspunten. Hierdoor is het verstandiger om op een horizontale manier te werken en te denken, hetgeen wil zeggen een bepaalde bedrijfsprocesstructuur aanbrengen die met een aantal kleine aanpassingen kan worden uitgebreid om te voldoen aan de wensen van nieuwe regelgeving. Bijvoorbeeld: de in Amerika relevante VISA COSP requirements dienen vanaf 30 juni 2005 te zijn geimplementeerd. Dit is een regulering die verband houdt met data privacy. Overigens hebben System Administrators vaak moeite met controle op henzelf. Men ervaart dit als een inbreuk op de eigen integriteit waardoor ze vaak opzien tegen persoonlijke controle. Consul biedt een aantal oplossingen, waaronder de InSight Security Manager, die bedrijven helpt snel een beleid te formuleren en te implementeren. Verder is het mogelijk zelfs zonder policy met het product al een aantal 'roentgenopnamen' te maken van de IT-beveiliging. In feite haalt Consul de angel uit de compliance verplichting. Dit komt voor een groot deel doordat Consul het enige bedrijf is dat multi-platform oplossingen levert. Dat wil zeggen: Consul InSight Security Manager kan Windows, Linux, IAS, ZOS, Oracle, SAP etc zonder problemen monitoren en auditen. Daarnaast kan het systeem op een zeer eenvoudige manier via een 'correlation engine' het totale dataverkeer van alle servers van een bedrijf auditen en belangrijker nog, in een zeer eenvoudig leesbaar presentatie automatisch aanleveren. Hierdoor kan op het hoogste niveau in de organisatie in een zeer korte tijd een diepgaande inzicht worden verkregen in de IT-beveiliging van het gehele bedrijf (30-45 minuten). Wat voorheen dagen werk kostte met inzet van tientallen personen, kan nu met een druk op de knop in ultrakorte tijd worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor het aanleveren van data voor een auditor sessie van de jaarstukken. Als je nog niet klaar bent om de totale risk management te doen, dan zul je met behulp van Consul InSight Security Manager implementatie kunnen starten en vaststellen hoe de security georganiseerd is en wat de risico's zijn en een doorlopend proces opzetten om de verbeteringen te realiseren. Marc van Zadelhoff (V.P. Business Development Consul) Bij het ronde tafel gesprek waren aanwezig: * Marco Geerinck, Consul * Katinka Jongkind, Bizz * Kris Lovejoy, Consul * Luc van Peteghem, Freelance ICT journalist * Teun Putter, VIP Magazine * Rene Rippen, Computable * Dick Schievels, Infosecurity.nl * Chris Verhoef, Vrije Universiteit Amsterdam * Marc van Zadelhoff, Consul