Waarde creeren met softwarearchitectuur

PDF Versie

Stakeholders verwachten dat it waarde creeert. Ook
architectuur moet hier volgens de auteurs aan
bijdragen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld
laten zij zien dat met softwarearchitectuur jaarlijks
aanzienlijke directe kostenbesparingen zijn te
bereiken.

Twee methodieken die bijdragen aan waardecreatie
met it zijn het ontwerpen van softwareproductlijnen
en kwantitatieve it-portfolioanalyse.
Deze methoden sluiten goed aan bij de wat
beter bekende maar evengoed nog weinig [1]
toegepaste methoden als roi-bepaling en het
opstellen van business cases, omdat ze deze van
munitie voorzien [2]. Softwareproductlijnen kunnen
een directe bijdrage leveren aan waardecreatie,
de andere instrumenten zijn diagnostisch
van aard en kunnen zowel potentiele als gerealiseerde
waardecreatie aantoonbaar maken.

Varianten

Geografische spreiding van de organisatie, fusies,
lokaal beheer of aanpassing aan de wensen van
gebruikersgroepen (customization) werken het ontstaan
van meerdere versies van softwaresystemen in de
hand. Naarmate zulke varianten meer waarde creeren,
worden de onderliggende systemen steeds specifieker
en voor je het weet is er niet een systeem maar zijn
er vele tientallen. De hiervoor benodigde wijzigingen
worden ofwel lokaal aangebracht ofwel centraal op
maat vervaardigd voor de betreffende locatie. Zonder
een geeigende centrale aansturing vermenigvuldigt
het oorspronkelijke systeem zich als een levend
organisme en produceert daarbij een groot aantal
varianten. Het in stand houden van dit complex van
varianten heeft kostbare consequenties en roept
onvermijdelijk tegenkrachten op.

Specifiek en generiek

Software is onderhevig aan krachten die specifi
citeit nastreven, afgewisseld door krachten gericht
op genericiteit. Variabiliteit van softwaresystemen
hoeft niet te worden beschouwd als een slecht
fenomeen. Het vergroot de gebruiksmogelijkheden en
de waarde voor de direct betrokkenen in de business.
Business en softwareontwikkelaars kunnen in onderlinge
samenwerking opportunistisch inspelen op veranderde
omstandigheden en bedrijfsdoelen. Op korte termijn
is de druk om in te gaan op specifieke eisen groot.

Op langere termijn, zeg twee tot drie jaar, komt de
softwareontwikkeling in een onhoudbare situatie. De
kosten van onderhoud groeien disproportioneel met
de toenemende variatie, tot het moment aanbreekt
dat aanpassingen praktisch gesproken niet meer
haalbaar zijn. De roep om een generiek systeem met
gestandaardiseerde gebruiksmogelijkheden wordt steeds
luider. Na een aanzienlijke consolidatie-inspanning
staat er een generiek systeem dat makkelijker is in
te zetten en te onderhouden. De gebruikersgroep
groeit, hetzij autonoom, hetzij door fusies en
overnames, en daarmee ook de druk om tegemoet te
komen aan de eveneens steeds meer uiteenlopende
wensen.

De volledig generieke code maakt het echter moeilijk
om opportunistisch tegemoet te komen aan veranderde
omstandigheden en wensen. De druk op het vervaardigen
van lokale varianten neemt weer toe en de cyclus
begint opnieuw. De organisatie heeft intussen geen
enkel zicht meer op de aard en omvang van het aantal
softwarevarianten. Bijvoorbeeld telefooncentrales,
medische systemen en global-transaction- and
settlementsystemen zijn vatbaar voor de eb- en
vloedwerking van specificiteit en genericiteit.

Beheersbaar

Het is de kunst om de variatie van softwaresystemen
en de kostbare consequenties ervan in de hand te
houden zonder gezonde groei te remmen. De business
kan zo geld blijven verdienen met behulp van it,
zonder dat de kosten ervan prohibitief worden. De
oplossing is het zichtbaar maken van de varianten
en het omzetten van de grootste gemene deler in een
overkoepelend systeem dat samen met de punten van
verschil migreert naar een softwareproductlijn. Voor
het zichtbaar maken en het beheersbaar houden van
softwarevarianten staat ons kwantitatief
it-portfoliomanagement ten dienste, voor het opzetten
van een softwareproductlijn de snoei- en groeimethode.

Kwantitatief it-portfoliomanagement

Kwantitatief it-portfoliomanagement is een instrument
waarmee de corporate-supportstaf van de cio
organisatiebreed een indruk verkrijgt van de stand
van zaken van de totale it-portfolio en hoe de
vandaag gemaakte kosten uitwerken in de budgetten
van morgen. Ook maakt deze methode de risico's
duidelijk die in de it-portfolio besloten liggen,
en de what-ifscenario's van toekomstige investeringen
in it.

De methode gebruikt in sommige gevallen een wiskundige
opzet. De corporate-supportstaf rekent aan de
it-portfolio op basis van publieke of bedrijfsbenchmarks.
Ook organisaties zonder historische informatie van
hun it-portfolio kunnen zo inzicht verkrijgen. In
andere gevallen is de corporate-supportstaf
daadwerkelijk in staat operationele code te analyseren
voor het beantwoorden van vragen over de portfolio.
Een uitgebreide beschrijving van kwantitatief
it-portfoliomanagement is te lezen in Verhoef (2002).

De corporate-supportstaf kan de in negatieve zin
afwijkende kosten- en risicopatronen in de portfolio
ontdekken om er vervolgens softwaresystemen mee op
te sporen die in aanmerking komen voor de groei- en
snoeimethode. Hier komt de softwarearchitect in
beeld. Deze werkwijze lijkt misschien vanzelfsprekend.
Dat is hij niet, omdat in de praktijk blijkt dat
vooral het succes van een softwaresysteem het zoeken
naar en managen van ongebreidelde groei ervan in de
weg staat.

Groei en snoei

Om de werking van de snoei- en groeimethode toe te
lichten, bewijst de metafoor van de softwarearchitect
als fruitteler een goede dienst. Met kennis van
zaken snoeien is al eeuwen het recept voor zo groot
mogelijke waardecreatie in de fruitteelt. Jonge
fruitbomen moeten uitgroeien om voldoende vrucht te
dragen, maar ongebreidelde groei is contraproductief.
Een boom heeft een stam, takken en twijgen die in
een bepaalde vorm en robuustheid aanwezig moeten
zijn om het gestelde doel te bereiken in een efficient
verlopend bedrijfsproces. Wat efficient is, wordt
bepaald door lokale omstandigheden, in combinatie
met een bepaalde stand van kennis en techniek. Zo
heeft de opkomst van de mechanisatie in de fruitteelt
op veel plaatsen hoogstamfruit verdrongen ten gunste
van laagstamteelten. De onderverdeling in geledingen
geldt ook voor software. De stam staat voor de
organisatiebrede laag, de takken voor de regionale
of line-of-businesslaag en de twijgen en bladeren
voor de lagen met de meeste specifiteit. Overdadige
snoei remt de groei en kan tot afsterving van de
boom leiden. Hetzelfde geldt voor software wanneer
de krachten die genericiteit nastreven te veel de
overhand hebben. Te weinig snoeien leidt uiteindelijk
tot ontoegankelijkheid van de boomgaard voor machines.
Als in de softwareontwikkeling de krachten die
specificiteit bewerkstelligen te lang werkzaam zijn,
komt hier uiteindelijk de afweging tussen groot
onderhoud of rooien nabij. Welke keuze de cio ook
maakt, kostbaar wordt het zeker.

Technisch gesproken is het lastig om de groei- en
snoeimethode in softwareontwikkeling in te voeren.
De softwarearchitect treft meestal geen nette
laagstamteelt aan maar, vooral door het ontbreken
van de regionale laag, een grote berg stammen,
twijgen en bladeren. Gezien de vette kernen en de
opgeblazen clients blijken projecten die beter
regionaal waren uitgevoerd, bedrijfsbreed of juist
lokaal te zijn uitgevoerd. Ongeveer zoals een knotwilg
eruit ziet: een dikke stam met dunne twijgen en geen
takken met een dikte ertussenin. De oplossing is
het rangschikken (realignment) van de code-units in
de juiste mix van genericiteit en specificiteit, in
halfjaarlijkse afwisselende groei- en snoeiseizoenen.

Softwareproductlijn

Een softwareproductlijn kent verschillende lagen
van genericiteit. Een sprekende term voor een
softwarearchitectuur die deze gelaagdheid volgt, is
een federatieve architectuur. Deze representeert de
mate waarin de business impact heeft op het systeem.
Als de impact niet verder reikt dan lokaal benodigde
functionaliteit, dan moet ook de impact van techniek
en management beperkt blijven tot dat niveau. Een
federatieve architectuur zorgt voor alignment van
genericiteit tussen business en techniek.
Softwareproductlijnen hebben minimaal drie lagen
van genericiteit: organisatiebreed, regionaal en
lokaal. De groeien snoeimethode werd met succes
toegepast bij een wereldwijd opererende bank. Hij
werd gefaseerd uitgevoerd.

De eerste fase is een grote verjongingssnoei van
het systeem. Op aanwijzing van de softwarearchitecten
van de bank worden overduidelijk redundant aanwezige
code-units verwijderd en geschoonde releases
uitgegeven. In de tweede fase passen de architecten
zes maatstaven toe, om vast te stellen welke code-units
tot welke laag van genericiteit behoren. De maatstaven
omvatten de mate van gebruik, frequentie van onderhoud,
omvang, specificiteit, complexiteit en variabiliteit
van code-units. Ten slotte stellen de softwarearchitecten
in de derde fase beslisregels op, op grond van de
in de fase daarvoor gevonden waarden. Hiermee
migreren softwareontwikkelaars de codeunits naar de
betreffende lagen. Het resultaat is de release van
een softwareproductlijn. Deze omvat alle varianten
van het systeem, geordend in een federatieve
architectuur van drie lagen.

De baten

De besparingen in het voorbeeld liggen in de orde
van 3 tot 7% van het jaarlijkse budget voor het
onderhanden genomen systeem, in absolute termen een
miljoenenbedrag dat jaarlijks vrijkomt. Alignment
van code-units in de regionale laag was cruciaal
voor het bereiken van de baten. Tegenover de kosten
van de groei- en snoeioperatie staan de baten van
reductie van codeunitredundantie, de gemiddelde
bouwkosten per code-unit en de kosten van release
digestion. Verder zijn er minder herstelkosten door
constructiefouten en lagere testkosten. De reductie
van de kosten van code-unitredundantie en release
digestion dragen voor 80% bij aan de netto baten.
De kosten van de realignmentoperatie bedragen nog
geen 3% daarvan.

De kostenbesparingen werden in eerste instantie
geraamd en konden later worden bevestigd, waaruit
bleek dat de methode van raming voorspellende waarde
had. Reductie van code-unitredundantie leidt tot
minder ontwikkelkosten. Overtollige code-units die
worden vernietigd, vragen geen aandacht meer.

De kosten werden geraamd door uit te gaan van de
gemiddelde kosten per code-unit voor de opruiming
van de overbodige exemplaren. De gemiddelde bouwkosten
per code-unit nemen af doordat door de realignment
van code-units de gemiddelde omvang van nieuwe
(releases van) code-units afneemt en daarmee de
gemiddelde ontwikkelinspanning.

De winst zit vooral in de verminderde inspanning
voor releasemanagement. Reductie van redundantie en
afname van de omvang van code-units leidt tot minder
constructiefouten en dus tot minder herstelwerkzaamheden.
Opgeruimde code-units hoeven niet te worden getest.
Ook de stroomlijning van het systeem in een
softwareproductlijn leidt tot lagere kosten van
testen. Er zijn hoge kosten verbonden aan release
digestion, het accepteren en opnemen van een nieuwe
release door de gebruikersorganisatie. Dit geldt
zeker als er lokaal bedoelde maar organisatiebreed
ingevoerde wijzigingen moeten worden doorgevoerd
die voor de meeste locaties irrelevant zijn. Naast
overbodig werk brengt release digestion ook extra
risico's op storingen met zich mee. Realignment van
de lagen van genericiteit minimaliseert deze kosten
en risico's, met als extra effect dat releases
kleiner en minder complex worden. Ook vermindert de
kans op release indigestion, het niet tijdig kunnen
verwerken van nieuwe releases met alle risico's die
daarbij horen.

Naast de directe kostenbesparingen zijn er indirecte
besparingen die evenwel lastiger zijn te berekenen
en moeilijk zijn toe te schrijven aan de groei- en
snoeioperaties. Denk aan betere kennis van het
systeem, snellere probleemdiagnose en grotere
klanttevredenheid door minder frequente en complexe
releases. Harde argumenten zijn er wel voor baten
in de opbrengstensfeer, omdat met een softwareproductlijn
die is opgezet volgens een federatieve architectuur
de business flexibeler en dus sneller en effectiever
wordt ondersteund in het benutten van kansen.

Met kwantitatieve gegevens zoals die in het
praktijkvoorbeeld zijn verzameld, kan het itmanagement
eenvoudig de roi bepalen of een
business case bepalen voor deze softwarearchitectuuractiviteiten.
Het kwantitatief aantoonbaar
maken van de toegevoegde waarde
van softwarearchitectuur is een effectieve
methode om te valideren dat
investeringen zich terugbetalen.
Waardecreatie is een effectief criterium
voor de beoordeling van it-architectuurbenaderingen.

Waardecreatie als focus van architectuur is niet
zozeer een nieuw kunstje als wel een vrucht van een
fundamentele omslag in het denken over it, zoals in
de Renaissance. De oude denkwijze, sum ergo credIT,
ik besta dus ik creeer waarde met IT, is een algemeen
voorkomende maar niettemin onhoudbare stelling. De
pluk-de-dag-architectuurbenaderingen die daaruit
voortkomen zijn dus onder de maat. Wat overblijft
is de nieuwe denkwijze van credIT ergo sum, ik creeer
waarde met it dus ik besta. De nieuwe, nog weinig
voorkomende denkwijze richt zich op het aantoonbaar
inlossen van de beloften van it.

Literatuur

Diest, J.C.W. van, & R.W. de Graaf (2002).
ICT-investeringen in de spotlights. Den Haag: Ten
Hagen & Stam Uitgevers.

Tijdink, A.J. (2001). Het meten en realiseren van
de baten van ICT-investeringen. In: Business Process
Magazine, juni 2001, nr. 4, pp. 37- 40.

Verhoef, C. (2002). Quantitative IT portfolio
management. Science of Computer Programming 45
(2002) 1-96. Elsevier Science B.V.

Faust, D. & Verhoef, C. (2003). Software product
line migration and deployment. Software -- Practice
& Experience, volumne 33, pages 933--955. John
Wiley & Sons, Ltd.

[1] Het AG-rapport "ICT-investeringen in de spotlights"
van april 2002 laat zien dat het met de kennis van
financiele tools in de it slecht en met de toepassing
ervan nog slechter is gesteld.

[2] Het artikel van Tijdink (2001) betoogt dat het
zwaaien met financiele formules als roi, roa, irr,
npv en pbp alleen niet genoeg is. Je moet ook nog
aan gegevens zien te komen om erin te stoppen. Veel
van de voor it bedachte financiele methodieken laten
in het midden hoe je aan valide en betrouwbare
kwantitatieve gegevens komt. Kijk ook bij
www.cs.vu.nl/~x/val/val.pdf. Hier is te zien hoe
gegevens zijn te verkrijgen voor een realistische
economische analyse.

Samenvatting

De auteurs beschrijven een in de praktijk toegepaste
methode om de variatie van softwaresystemen in de
hand te houden zonder gezonde groei te remmen.
Eerst worden redundant aanwezige code-units verwijderd.
Vervolgens wordt bepaald tot welke laag van genericiteit
welke code-units behoren, waarna softwareontwikkelaars
de units naar de passende lagen migreren. Deze
operatie wordt periodiek herhaald.

Ton Tijdink en Chris Verhoef

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef

Deze tekst is copyright SDU. Niets van deze uitgave 
mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever
worden overgenomen of worden gepubliceerd.