Overheid: ICT voldoet niet aan eisen gebruikers

21 september 2001 - De Nederlandse overheid vindt dat
ICT beter moet worden afgestemd op de eindgebruikers.
Ook moeten Nederlandse onderzoeksinstellingen hun
ICT-onderzoek meer afstemmen op de behoefte van het
bedrijfsleven. Daarnaast willen de ministers Jorritsma
(EZ) en Hermans (OC&W) een programma starten voor effectieve
en efficiente inzet van software. Het programma is met
name bedoeld voor managers. De ministers komen met hun
voorstel naar aanleiding van het programma 'Concurreren
met ICT-Competenties' (CIC), dat is voortgevloeid uit
het plan van de Digitale Delta. Het CIC houdt zich bezig
met 'ICT-kennis en innovatie', een van de pijlers van de
Digitale delta. De VVD-ministers vinden dat Nederlandse
kennisinstellingen en bedrijfsleven nauwer met elkaar
moeten samenwerken. Die samenwerking moet inspringen op
de behoeften van ICT-afdelingen op het gebied van
kennisoverdracht, embedded sytems, breedbandtechnologie
en multimedia. Jorritsma eist dat de ICT-wetenschap zich
nuttig moet maken en resultaten moet boeken: "Het inbakken
van een verplichting voor draagvlak en samenwerking tussen
kennisinstellingen en bedrijven helpt natuurlijk ook",
aldus Jorritsma.

Prikkelen

Jorritsma vindt dat op het gebied van ICT meer onderzoek
moet komen, dat ontwikkelingen sneller moeten worden
bijgehouden en dat ICT-kennis sneller naar de markt moet
doorstromen: "Ik voel er veel voor om universiteiten te
prikkelen het commercieel gebruik van hun kennis te
vergroten." De liberale politica zegt dat ICT maatschappelijke
problemen kan oplossen, maar tegelijk ook problemen
creeert, zoals rsi. "ICT is in Nederland niet meer weg
te denken en de huidige malaise in deze branche is alleen
een dip", aldus de bewindsvrouw. De overheid vindt ook
dat software niet altijd juist wordt ingezet of goede
kwaliteit heeft. Daarom heeft het Ministerie van
Economische Zaken onderzoeksbureau Nolan Norton Institute
opdracht gegeven de haalbaarheid van een marktinitiatief
tot verbetering van de strategische inzet van software
te analyseren. Hieruit moet een activiteitenplan voortkomen
dat wordt opgezet door het bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Een van de doelstellingen van dit plan is Software Asset
Management binnen organisaties te halen, een veld waarmee
professor doctor Chris Verhoef zicht bezighoudt. Verhoef,
van de afdeling Information Management and Software
Engineering aan de VU: "Een van de problemen is dat voor
softwareapplicaties geen veiligheidsmaatregelen, geen
kwaliteitswaarborg en geen certificerende instanties
bestaan." Zo wordt een vliegtuig getest op veiligheid en
moet het voldoen aan internationale kwaliteitseisen, maar
bij software is dat niet het geval. Met Software Asset
Management moeten softwareapplicaties, net als mensen,
gebouwen, grond, machines, geld en dergelijke als
bedrijfsonderdeel worden gewaardeerd en gemanaged. Aan
assets worden eisen gesteld, en worden op rationele
gronden beslissingen genomen over vervanging, uitbreiding,
sloop of verkoop. Ook worden kwaliteits- en veiligheidsnormen
getoetst, aldus Verhoef. Via de managementsoftware stelt
de bedrijfsleiding vervolgens vast hoe de ICT-budgetten
worden ingezet en hoe de directe en indirecte kosten en
baten zich verhouden, aldus Verhoef: "Asset Management
is ook een kwestie van houding, dat de automatiseerder
leert begrijpen wat de manager wil en dat de manager
software als essentiele asset leert zien."

__________________________________

Wat is CIC?

Het CIC omvat drie actielijnen: ICT-doorbraakprojecten,
ICT-kennis en technologie en efficientere inzet van
ICT-deskundigheid. De drie doelgroepen van het CIC zijn:

- Bedrijven die voor hun
 concurrentiepositie afhankelijk zijn
 van ICT.

- Bedrijven en kennisinstellingen
 die door middel van inzet van en kennis
 over ICT-organisaties helpen hun
 concurrentiepositie te versterken.

- Organisaties die meer grip
 willen krijgen op een efficinter en
 slagvaardiger inzet van ICT.

De derde actielijn van het CIC, 'Efficientere inzet
ICT-deskundigheid', is speciaal gericht op leidinggevenden
binnen de ICT-afdelingen van een bedrijf. Op deze manier
hoopt de overheid het tekort aan ICT-personeel terug te
dringen. De tijdelijk door de overheid ingestelde Taskforce
'Werken aan ICT' heeft voorbeeldprojecten gedefinieerd.
Dit actieplan is gericht op cio's en ceo's.

Withold Kepinski

Meer weten over de wondere wereld van ICT 
in Jip en Janneke taal? Ga dan naar de
knipselkrant van Chris Verhoef